Tin tức chung

  Hình của Quản trị hệ thống
  QUI ĐỊNH SỬ DỤNG WEBSITE MÔN HỌC
  Bởi Quản trị hệ thống - Thursday, 24 September 2020, 3:25 PM
   

  QUI ĐỊNH SỬ DỤNG WEBSITE MÔN HỌC 
  (Áp dụng cho tất cả các hệ đào tạo) 

  - Sinh viên phải bảo vệ tài khoản của mình, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu tài khoản bị người khác lợi dụng với mục đích xấu (phải đặt mật khẩu an toàn và không cung cấp cho bất kỳ ai). 
  - Chỉ sử dụng với mục đích học tập, ...
  Đọc phần còn lại của chủ đề
  (154 từ)
  Hình của Quản trị hệ thống
  Thông báo về việc cấp tài khoản đăng nhập elearning và tài khoản email cho sinh viên
  Bởi Quản trị hệ thống - Tuesday, 18 September 2018, 3:16 PM
   

  Trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên khối Năm 1 chính quy, các bạn đã có tài khoản đăng nhập elearning và tài khoản email trường cấp. Các bạn vui lòng đăng nhập username là mã số sinh viên,mật khẩu liên hệ nhận từ lớp trưởng.

  Trường hợp lớp trưởng chưa biết danh sách mã sinh viên và mật khẩu...

  Đọc phần còn lại của chủ đề
  (140 từ)